Beiskolázási tájékoztató

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ | 2024-2025-ös tanév

Képzéseinket az alábbi ágazatokban hirdetjük meg az általános iskola 8. osztályát elvégző tanulóknak:

TANULMÁNYI TERÜLETEK

Technikum (5 évfolyamos technikumi képzés)

Indítandó osztályok száma Ágazat megnevezése Oktatás munkarendje Szakma neve Szakmajegyzék száma Tagozatkód
1
oktatás
nappali
oktatási szakasszisztens
501882501

0011

1
oktatás
nappali
óvodai nevelő
501882502

0012

1
szociális
nappali
kisgyermekgondozó, -nevelő
509222202

0021

1
szociális
nappali
szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
509232204

0013

1
szociális
nappali
szociális és rehabilitációs szakgondozó
509232206

0014

Szakképző iskola (3 évfolyamos képzés)

Indítandó osztályok száma Ágazat megnevezése Oktatás munkarendje Szakma neve Szakmajegyzék száma Tagozatkód
1
szociális
nappali
szociális ápoló és gondozó
409232203

0015

1
szociális
nappali
gyermek- és ifjúsági felügyelő
409222201

0016

Intézményünk egyházi fenntartású, ezért heti 1 órában minden tanuló hittant is tanul.

Oktatott idegen nyelv: angol, német

Célunk, hogy minden emberben megtaláljuk a benne rejlő értéket, és tanulóinkat eredményesen készítsük fel a sikeres érettségire és szakmai vizsgára illetve a továbbtanulásra.

SZAKMÁK ISMERTETÉSE

Oktatási szakasszisztens

Mivel is foglalkozik?
Támogatja a gyermekek testi, lelki fejlődését; figyelemmel kíséri a személyiségük gazdagodását. A változatos helyszíneken, magas óraszámban megtartott gyakorlatok során aktívan részt vesz a gyermekek mindennapi tevékenységeiben. Kipróbálhatja magát élmények szervezésében, kreatív tevékenységekben. Segíti a különböző életkorú gyermekek nevelését. Sokoldalú tapasztalatot szerez a különböző szabadidős tevékenységek szervezésében. Megszerzett tudását a pedagógus és a szülő legfontosabb segítőjeként hasznosítja.
Ajánlott mindazok számára, akik szívesen foglalkoznak gyermekekkel, akik érdeklődnek a pedagógus hivatás iránt.

Jó választás ez a szakma, ha:
Te is szeretnél a jövő generációjának nevelésében részt venni és a gyermekek fejlődésében segítő szerepet betölteni. Szeretnél a gyerekek példaképe lenni.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
• Bölcsődében, óvodákban, iskolákban,
• Gyermekotthonban, lakásotthonban,
• Pedagógiai szakszolgálatnál,
• Családi napköziben.

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.
Pályaalkalmassági vizsgálat: motivációs beszélgetés.

Óvodai nevelő – új képzés!

Mivel is foglalkozik?
Közreműködik a csoportfoglalkozások és a gyermekek tevékenységeinek előkészítésében,
szervezésében és megvalósításában. Támogatja a társas kompetenciák, csoportnormák fejlődését, a
gyermekek közös tevékenységei során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt.
Együttműködik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozásában, nevelésében. Közreműködik és
segít az intézményen belüli és kívüli programok, rendezvények előkészítésében, szervezésében és
megvalósításában. Részt vesz a fejlesztő eszközök, anyagok elkészítésében, írásos és nyomtatott
anyagok összeállításában.

Jó választás ez a szakma, ha:
Te is szeretnél óvodáskorú gyermekek nevelésének részese lenni, és fejlődésükben segítő
szerepet betölteni. Továbbtanulási terveid között szerepel az óvodapedagógus végzettség.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
• Óvodákban,
• Gyermekotthonban, lakásotthonban,
• Családi napköziben.

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.
Pályaalkalmassági vizsgálat: motivációs beszélgetés.

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Mivel is foglalkozik?
A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt.

Jó választás ez a szakma, ha:
Szeretsz a legkisebb gyermekekkel foglalkozni, őket türelmesen gondozni, szeretettel nevelni, fejlődésüket segíteni.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
• Különböző bölcsődékben
• Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Mivel is foglalkozik?
A szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális, gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, valamint javítóintézetekben segítséget nyújt tartós nehézségekkel küzdő egyéneknek és családoknak. Megszervezi és elvégzi – feladattól függően az egyén, a család bevonásával – a felmerülő szükségleteknek megfelelő napi tevékenységeket. Ügyintézési feladatokat lát el a felmerülő problémák megoldására, részt vesz a döntéshozók előkészítő munkájában. Intézményi adminisztrációs rendszereket kezel.

Jó választás ez a szakma, ha:
Szeretsz segítséget nyújtani klienseid problémáinak megoldásában, szívesen nyújtasz életvezetési tanácsokat a hozzád forduló, nehézségekkel küzdő fiataloknak. Ha jól tudsz együttműködni jóléti intézményekkel, civil szervezetekkel, közművelődési, köznevelési és egészségügyi intézmények szakembereivel.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
• Szociális, gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben
• Nevelőotthonokban, gyámhivatalokban
• Családsegítő Központokban

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.

Szociális és rehabilitációs szakgondozó

Mivel is foglalkozik?
A segítségre szoruló személyt -idős személyek, fogyatékossággal élők- segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében, segíti munkatevékenységüket, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember iránymutatása alapján fejlesztő foglalkozásokat, sport és szabadidős tevékenységeket, munka és terápiás jellegű foglalkozásokat szervez. A szociális és rehabilitációs szakgondozó megtervezi, megszervezi, ellátja és irányítja a gondozási, ápolási feladatokat, foglalkozásokat, rehabilitációs tevékenységeket. Részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában.

Jó választás ez a szakma, ha:
Szívesen közreműködsz a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, egyéni és csoportos fejlesztésében és segítésében, valamint az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
• Szociális és rehabilitációs intézményekben
• Idősek Otthonában
• Szeretetszolgálatoknál

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.

Szociális ápoló -és gondozó

Mivel is foglalkozik?
Bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyeket ápol és gondoz.

Jó választás ez a szakma, ha:
Empátiával és segítőkészen fordulsz a rászorulók felé. Szívesen közreműködsz a támogatásra szorulók gondozásában, fejlesztésében és segítésében, és az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
• Különböző szociális intézményekben

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Mivel is foglalkozik?
A gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermekek és fiatalok számára bentlakásos ellátást biztosító gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet, gondozási, nevelési és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében, megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában.

Jó választás ez a szakma, ha:
Szívesen veszel részt a támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok gondozásában, nevelésében.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
• Gyermekvédelmi alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.

———————

A felvételi pontszámítás módja:

Központi írásbeli és szóbeli vizsga nincs, de minden jelentkezőt szóbeli elbeszélgetésre várunk, melynek időpontjáról értesítést küldünk. A beszélgetés célja a jelentkező értékrendjének megismerése, külön tantárgyi felkészülés nem szükséges hozzá.

Az 5.6.7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból számítjuk az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 5.6. osztály év végi informatika (digitális kultúra) osztályzata, 7. osztály év végi és 8. osztály félévi biológia osztályzata. Tantárgyanként és évfolyamonként maximum 5-5 pont kapható. Összesen: 120 pont.

Tantárgy 5. osztály év végi 6. osztály év végi 7. osztály év végi 8. osztály év végi Összesen / pont
magyar nyelv
X
X
X
X
20
irodalom
X
X
X
X
20
történelem
X
X
X
X
20
matematika
X
X
X
X
20
idegen nyelv
X
X
X
X
20
digitális kultúra
X
X
---
---
10
biológia
---
---
X
X
10

Összesen:

30

30

30

30

120 pont

Rangsorolás:

A hozzánk jelentkező tanulókat a fenti pontszámszámítás alapján elért összpontszámuk alapján, tagozatonként rangsoroljuk. Több tagozat megjelölése esetén, több listán is szerepelni fog.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezési lapon – a megfelelő sorrendben – az összes tagozatot jelöljék meg, amelyet el tudnak fogadni iskolánk kínálatából, mert gyermeküket ennek elmulasztása miatt nem tudjuk más tagozatra átirányítani.

Pontegyenlőség esetén a következő elvek alapján rangsoroljuk a jelentkezőket:
1. az egyenlő pontszámú jelentkezők közül előre soroljuk azokat, akik egyházi fenntartású iskolából érkeznek hozzánk.

2. az egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki magyar nyelvből jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.

A további egyenlő pontszámú jelentkezők közül a következő szempontok szerint járunk el:
Plébánosi ajánlás alapján. (A plébánosi ajánlást kérjük eljuttatni az iskola címére a jelentkezési lappal együtt.)

Az SNI tanulók érvényes szakértői véleményét kérjük a jelentkezési laphoz csatolni!

Jelentkezési lap elküldésének határideje: 2024 február 21.
Tanulók értesítése a felvételi eredményéről: 2024. május 2-ig.

Várjuk azoknak a tanulni és egy jó közösségért tenni vágyó diákoknak a jelentkezését, akik nyitottak a keresztény értékrendre és elhivatottságot éreznek a pedagógia és a szociális szakmák iránt.

Tájékoztatók

bsst_brosura_kep

Felvételi tájékoztató – brossúra